Svatojanské Bratrstvo

Zbožné bratrstvo pod ochranou
Panny Marie ke cti svatého Jana Nepomuckého

Regule

Regule zbožného bratrstva Panny Marie pro šíření úcty ke svatému Janu Nepomuckému (1723)

  1. Nechť se členové odevzdají do služeb Blahoslavené Panně Marii a nechť o každém jejím svátku vykonají zpověď a přistoupí ke svatému přijímání.
  2. Všichni členové jsou zavázáni zachovávat zdrženlivost úměrnou svému stavu a nejen se vyhýbat, nýbrž i podle možnosti zabraňovat nedůstojným jednáním.
  3. Ať napomáhají cti a slávě bližního, ať se vyhýbají pomluvám, hrozí se tajných zločinů (pokud nejsou z úřední povinnosti zavázáni je trestat) a ať podle svých možností pomáhají slovem a skutkem všem, kteří jsou v nesnázích, zvláště uvězněným.
  4. Nechť ze všech sil prokazují, šíří a ochraňují čest a úctu ke svatému Janu Nepomuckému. Ať se dvanáct nejpřednějších pánů členů v čele s nejctihodnějším panem správcem (jímž bude vždy jeden z vysoce ctihodných pánů prelátů svatovítské kapituly) schází vždy o některé neděli po suchých dnech ve smluvené době, aby se společně poradili a projednali významné záležitosti.
  5. Ve svátek sv. Jana Nepomuckého nechť se členové vyzpovídají a přistoupí ke svatému přijímání a každý rok v den jeho svátku nechť se koná k poctě sv. Jana Nepomuckého zvláštní bohoslužba, nebo kdyby ji členové konat nemohli, ať se pomodlí šestkrát Otčenáš a Zdrávas.
  6. Ať členové bratrstva nosí na prsou obrázek [medailku] sv. Jana Nepomuckého.
  7. Každý člen ať nechá za jednotlivé zemřelé spolubratry sloužit bohoslužbu, nebo, nemá-li na to prostředky, ať se účastní jedné mše s odříkáváním růžence a tu ať obětuje za zemřelého nebo za zemřelou.

Tyto regule nezavazují pod hříchem,
budou-li však dodržovány, zajistí členům bratrstva odplatu a odměnu v životě věčném.

HAMMERSCHMIDT, Jan Florian: Prodromus gloriae Pragenae. Praha 1723, s. 322.
Přeložil z dobového dokumentu regulí prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.
dekorace